ใจมัว

posted on 07 Feb 2011 18:39 by thewindinmymind
รติกาลเวียนบรรจบครบอีกครั้ง
อรุณยังส่องแสงแรงสลัว
สายลมผาดพาดพัดสะบัดรัว
ดังใจกลัวมัวมืดดับลับตะวัน
.
แสงสดส่องล่องลงจะลาลับ
ปลายฟ้าดับลับลาพนาสนธิ์
ความมืดมิดโปรยพานภาดล
ดั่งมืดหม่นหมองมาให้อาลัย
.
ตะวันดับใจลับลานภาแล้ว
วังเวงแว่วแจ่วจรัสพัดไพรสนธ์
ลมยังโชยโบยพัดสะบัดปน
ใจยังหม่นดังนภาฟ้ามืดมน

Comment

Comment:

Tweet

ฟ้าหม่นแต่ไม่ช้านานก็สดใส
เหมือนใจที่ไม่ควรหม่นนาน

big smile

#1 By LittleDevil on 2011-02-08 13:44